Disclaimer

Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de Maastricht UMC+-website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Aansprakelijkheid

Met de website van het Maastricht UMC+ willen wij patiënten en bezoekers, verwijzers, onderzoekers, studenten en overige geïnteresseerden informatie bieden. De website geeft geen medisch advies. Mensen met gezondheidsklachten raden wij te allen tijde aan contact op te nemen met de huisarts. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het Maastricht UMC+. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van deze website, kan het Maastricht UMC+ op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Maastricht UMC+ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Copyright

Alle elementen (teksten, graphics, foto’s etc.) van de Maastricht UMC+-website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Maastricht UMC+. Dit geldt ook voor het gebruik van het Maastricht UMC+-woordmerk.

Links naar derden

Op de Maastricht UMC+-website staan links naar derden. Het Maastricht UMC+ is niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.

E-mail berichten

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Maastricht UMC+ (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Het Maastricht UMC+ sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Het Maastricht UMC+ garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Beveiliging

Het Maastricht UMC+ vindt de veiligheid van zijn websites erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar geertjan.van.zonneveld@mumc.nl;
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het dichten van de lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.